8. skupščina CPG, d.d.

datum: 20.06.2006

Delničarji naše družbe so se sestali na 8. zasedanju skupščine dne 20.06.2006, kjer so med drugim obravnavali poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2005 in odobrili delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico za preteklo leto. Poslovni rezultati za poslovno leto 2005 so ugodni, kar kaže, da se nadaljuje trend naraščanja pri poslovanju, značilen za zadnja leta. Prihodki iz prodaje so se tako povečali za 14%, dobiček pa za 47%, prav tako pa so presegli zastavljene cilje tudi vsi ostali kazalniki poslovanja. Skupščina je nadalje odločala tudi o delitvi bilančnega dobička in sprejela sklep, da se del bilančnega dobička razdeli delničarjem in sicer v višini 40,00 Sit bruto na delnico.nazaj na prejšnjo vsebino