Pričetek zimske službe

datum: 15.11.2006

Uporabnike naših cest obveščamo, da z današnjim dnem prične obdobje zimske službe, ki traja od 15. novembra pa do 15. marca.

pluženje Lokve Družba CPG, d.d. vzdržuje ceste na območju severne Primorske, ki je zelo raznoliko glede vremenskih vplivov. Srečujemo se z burjo, žledom in snežnimi zameti. Kar 8 od 24 kritičnih odsekov v naši državi leži na našem območju.

Pomembno je, da se na zimske razmere ustrezno pripravimo vsi, tako uporabniki cest s primerno opremljenostjo vozil kot tisti, ki zagotavljamo nemoteno odvijanje prometa v zimskih razmerah. Voznike želimo opozoriti, da se pozanimajo o voznih razmerah, preden gredo na pot. To lahko storijo na internetni strani: www.promet.si, preko radia, televizije, svojo vožnjo pa prilagodijo razmeram na cesti. V zimskih razmerah se je potrebno na pot odpraviti pravočasno, če pa ostanemo v zastoju, je potrebno ukreniti vse, da ne oviramo vozil, ki opravljajo zimsko službo.

V družbi CPG, d.d. smo sprejeli izvedbeni program zimske službe za leto 2006/2007, ki ga je potrdila Direkcija RS za ceste. V njem so navedene vse aktivnosti v zvezi z zimsko službo in je sestavljen tako, da lahko zagotavljamo čim boljše vozne razmere z racionalno rabo opreme, materialov in zaposlenih.
ZS Unimog
pluženje
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo. Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih zastojev prometa smo, skladno z izvedbenim programom zimske službe, pripravili zadostno količino posipnih sredstev in materialov, usposobili vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne zimske stroje za opravljanje del v zimski službi, pripravili in opremili ceste z ustrezno zimsko signalizacijo in opremo ter organizirali pravočasno obveščanje uporabnikov cest preko sredstev javnega obveščanja.

Za posipanje uporabljamo morsko ali kameno sol, drobljenec, ki ga pridobivamo v separaciji Doline v Tolminu ter magnezijev klorid. V lanski zimi smo tako porabili kar 4.800 t soli (80% več kot leto prej) in 5.800 t peska. V zimski službi je aktiviranih 7 dežurnih ekip na 6 cestnih bazah in 123 zaposlenih (cestarji, vozniki, strojniki, mehaniki, dežurni) ter vključenih 33 tovornih vozil, 24 strojev, 40 snežnih plugov, 26 vlečnih posipalcev, 7 avtomatskih posipalcev in 6 rezkarjev.nazaj na prejšnjo vsebino