Podpisali prvo koncesijsko pogodbo

datum: 06.05.2009

Danes so na Občini Šempeter Vrtojba župan g. Dragan Valenčič, direktor CPG, d.d. g. Jože Brecelj in direktor Komunale Nova Gorica g. Andrej Miška slavnostno podpisali eno prvih pogodb za izvajanje koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanje in čiščenje javnih površin pri nas.

Občina Šempeter Vrtojba je prva med občinami severno Primorske regije razpisala javno naročilo za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba.

podpis pogodbe Za koncesionarja za vzdrževanje občinskih javnih cest je bila izbrana naša družba, ki bo v naslednjih letih v občini Šempeter – Vrtojba skrbela za vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest, za nadzor nad stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu, za vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah, za vzdrževanje drugih prometnih površin, bankin, brežin in objektov odvodnjavanja, za zimsko službo, izvajanje in vzdrževanje vertikalne in horizontalne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov ter zagotavljanje preglednosti, vodenje ter organiziranje postopkov obnavljanja v smislu organizacije vzdrževalnih del v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, vodenje oz. vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov ter pripravo predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi koncedenta.

podpis pogodbe 2 Po besedah g. Breclja se obseg naših del sedaj razširja poleg lokalnih cest tudi na javne poti, pripraviti pa bo potrebno tudi kataster cest, na podlagi katerega si bo občina določila standarde za vzdrževanje cest in javnih poti, mi bomo pa potem skrbeli, da bodo ceste in javne poti vzdrževane skladno s temi standardi, kar pomeni novost v primerjavi s prejšnjim načinom. Če bodo tudi ostale občine sledile zgledu Šempetra – Vrtojbe, bi to za nas pomenilo lažje planiranje del, za občine pa nižje stroške za enako kvalitetno vzdrževanje občinskih javnih cest.
nazaj na prejšnjo vsebino