12. skupščina delničarjev družbe

datum: 12.05.2009

Na današnji 12. skupščini delničarjev CPG, d.d., ki je potekala na upravi družbe, so delničarji sprejeli vse predlagane sklepe ter se med drugim seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta o delitvi dobička ter podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

gonjače Delničarji so se seznanili z uspešnim poslovanjem družbe v letu 2008, v katerem smo z 39 mio € prihodkov dosegli največjo prodajo v zgodovini Cestnega podjetja. Iz tega naslova bo družba v 90 - ih dneh po skupščini izplačala delničarjem, ki so bili na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, del dobička iz poslovnega leta 2008 v vrednosti 0,17 € bruto na delnico.

Preostali del dobička iz poslovanja družba vlaga v razvoj procesov, zaposlenih in opreme za čim učinkovitejše poslovanje v prihodnosti, kar je pri novih pogojih poslovanja, ki jih danes zahtevajo tržne razmere nujno potrebno.

stroji Skupščina je sprejela tudi sklep o odkupu delnic v Sklad lastnih delnic ter sklep o uskladitvi Statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07, 17/08) – SKD 2008, ter sprejela predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja družbe za leto 2009.
nazaj na prejšnjo vsebino