Dela na rekonstrukciji ceste Žaga - Kobarid so v zaključni fazi

datum: 19.06.2009

Cesta med Kobaridom in Bovcem, ki predstavlja povezavo zgornje Soške doline z osrednjo Slovenijo in je bila zgrajena že daljnega 1901. leta, bo končno doživela boljše čase. Slikovita, obenem pa nevarna cesta, poteka po strmi brežini na desnem bregu reke Soče, na zgornji strani je vkopana v pobočje, na spodnji strani pa je omejena s strugo reke Soče. Cesta predstavlja glavno povezavo zgornje Soške doline z osrednjo Slovenijo.

Kobarid3 V lanskem avgustu smo za investitorja Direkcijo RS za ceste pričeli z rekonstrukcijo te ceste med Kobaridom in Žago na odseku 1004. Dela, katerih skupna pogodbena vrednost je 2,7 mio €, izvajamo na treh gradbiščih v skupni dolžini 1.100 m.

Za odsek ceste, ki se konča na obvoznici mimo naselja Kobarid, so na večjem delu trase značilne skalnate brežine nad cesto, ki se zaključujejo v samem robu ceste, ponekod tudi s previsom. Na tem odseku v dolžini 600 m smo izvedli izkope brežin v hribovitem terenu tudi do 45 m višine nad cestiščem. Odkopali in odpeljali smo cca 18.000 m3 kamnitega materiala. Za izvedbo teh izkopov in varen prehod uporabnikov ceste čez gradbišče, je bilo potrebno izdelati zagatne stene iz tirnic in jamskega lesa višine do 10 m. Tirnice smo postavili v cestišče v vrtine globine 2 metra. Pod cesto smo izvedli oporne zidove v skupni dolžini 495 m, v katere je vgrajenih 95 ton armature in 1.150 m3 betona. V celoti bomo uredili tudi odvodnjavanje, novo asfaltno prevleko skupaj s spodnjim ustrojem ter nove jeklene varnostne ograje. Pri izvedbi del je bilo potrebno veliko pozornosti posvetiti varnosti, dela so se namreč izvajala v zelo strmem skalnem pobočju. Veliko oviro pa je predstavljal tudi promet, saj je bilo potrebno udeležencem v prometu omogočati varen prehod skozi gradbišče, kar je pomenilo, da je bilo potrebno pobočje nad cesto pred spuščanjem prometa vsakič očistiti.

Kobarid2 Na drugem odseku smo sanirali skalno brežino in podporni zid tako, da smo v dolžini 160 m zgradili nove betonske zidove v višini do 7 m in kamnito zložbo. Brežina nad cesto je varovana s težko visečo mrežo in varovalno lovilno podajno ograjo Geobrugg, ki je prva te vrste na severnem Primorskem. Te lovilne ograje lahko prestrežejo dinamične obremenitve do 3500 kJ in so zasnovane tako, da v primerih, ko kinetična energija padajočega kamenja presega predvideno, presežno energijo prevzamejo manj vitalni, lažje dostopni in lažje zamenljivi deli. Podajno lovilne ograje so tako veliko boljše od togih, protikorozijska zaščita pa jim zagotavlja uporabno dobo do 100 let. Dela na tem odseku bomo zaključili z zamenjavo zgornjega ustroja cestišča, postavitvijo horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter jeklene varnostne ograje.

KobaridTretji odsek v dolžini 300 m je zaradi nepreglednih krivin in preozkega cestišča še posebej neugoden in nevaren, saj ne zagotavlja niti srečanja tovornega vozila ali avtobusa z osebnim vozilom. Da bi cesto razširili smo tu odkopali cca 12.000 m3 kamnitega materiala, uredili odvodnjavanje in izvedli cca 600 m3 kamnite zložbe. Tudi na tem odseku bomo zamenjali ustroj cestišča, postavili horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo ter jeklene varnostne ograje. Uredili pa bomo tudi dve počivališči.

Glede na zahtevnost gradnje in upoštevaje varnost udeležencev v prometu, del brez popolnih zapor ni bilo mogoče izpeljati. Da bi se izognili prometnim zagatam v času turistične sezone, smo dela pospešili, kolikor so nam to dopuščale razmere. Kljub negodovanju nekaterih uporabnikov zaradi dolgega čakanja, pa so bile zapore usklajene z lokalnimi gospodarskimi subjekti tako, da smo jih v času prometnih konic skrajšali. Vozilom za nujno pomoč smo omogočali nemoten prehod čez gradbišče. Poklicali so nas takoj po odhodu z reševalne postaje, mi pa smo poskrbeli, da je bila cesta na tisti strani, iz katere so prihajali prevozna. Promet je od 19. junija dalje urejen s semaforji izmenično enosmerno.

Pogodbeni rok dokončanja del je 30.10.2009, vendar kljub zahtevnosti del predvidevamo, da bomo vsa pogodbena dela zaključili mesec dni pred pogodbenim rokom oziroma do konca septembra.


Radovan Velišček, gr. teh.
Nives Simčič, dipl.ekon.
nazaj na prejšnjo vsebino