Centralna čistilna naprava Nova Gorica

datum: 20.01.2016

V Vrtojbi ob obvoznici je bila 08.12.2015 ob prisotnosti ministrice za okolje in prostor odprta centralna čistilna naprava z zmogljivostjo 50.500 populacijskih enot (PE) in kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti na Goriškem.

Centralna čistilna naprava Nova Gorica (2)Centralna čistilna naprava Nova Gorica (3)Centralna čistilna naprava Nova Gorica (1)Centralna čistilna naprava Nova Gorica (6)Centralna čistilna naprava Nova Gorica (7)Centralna čistilna naprava Nova Gorica (4)Centralna čistilna naprava Nova Gorica (5)

Na območju, kjer se je izvajal projekt, pred tem še ni bilo vzpostavljenega čiščenja odpadnih vod. Pri njegovi izvedbi v skupni vrednosti 41 mio evrov, financiranem v večjem delu iz Kohezijskega sklada EU, so sodelovale Mestna občina Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba in Miren – Kostanjevica. V novo zgrajeno čistilno napravo pritekajo odplake iz Nove Gorice, Solkana, Grgarja, Kromberka, Rožne doline z Ajševico, Šempetra, Vrtojbe, Mirna in Orehovelj. Projekt dograditve kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave so začeli načrtovati pred 5 leti, gradnja pa je trajala zadnji dve leti.

CPG d.d. je na čistilni napravi izvedel kompletna gradbena in obrtniška dela, v sklopu zunanje ureditve pa še jezero za očiščeno vodo z vsemi potrebnimi kanalizacijskimi vodi ter instalacijskimi kablovodi. V obsegu del na kanalizacijskem omrežju treh občin je CPG d.d. skupaj s partnerji in podizvajalci zgradil in deloma rekonstruiral še 29 km kanalizacije, 12 črpališč, 27 razbremenilnih objektov in štiri zadrževalne bazene.

Glede na izbrano vrhunsko tehnologijo čiščenja je to trenutno ena najsodobnejših čistilnih naprav v Evropi. Tehnološki kompleks čistilne naprave obsega tri osnovne faze in sicer mehansko predčiščenje, biološko čiščenje odpadne vode in dodatno strojno zgoščanje in sušenje blata.

Komunalna voda doteka po dovodni cevi premera 110 cm v objekt predčiščenja preko lovilca kamenja in treh grobih in finih grabelj, ki odstranijo vse delce, večje od 25, 6 in 1 milimetra vključno z maščobami in peskom. Zmogljivost predelave odpadne vode znaša do 535 litrov na sekundo, dotok kanalizacije pa se lahko ob deževju poveča tudi do 1300 litrov na sekundo. V ta namen kletni del predčiščenja obsega še razbremenilni rezeorvar za 900 kubičnih metrov odpadne vode. V objekt predčiščenja s stopnjo začetne obdelave se bo v prihodnje dovažalo tudi odpadno blato iz greznic in manjših čistilnih naprav.

Odpadna voda, očiščena grobih delcev in masti se nato vodi v največji objekt z dvema sklopoma s po tremi bazeni biološke obdelave, kjer se z vpihovanjem zraka in kemikalij doseže izločanje fosforja, dušika in ogljika. Sledi bistveni in končni del čiščenja, to je filtracija v osem membranskih bazenih z 32 vgrajenimi membranskimi moduli za ultrafiltracijo onesnažene vode. Module sestavlja preko 10.000 kilometrov tankih membranskih cevčic z luknjicami do 0,04 mikrometra, skozi katere se voda popolnoma očisti do nivoja, primernega tudi za kopanje, saj se v tem postopku izločijo tudi bakterije in virusi.

Prečiščena odpadna voda v nadaljevanju odteče preko kontrolnih merilnikov v 1800 m2 veliko jezero v sklopu zunanje ureditve in nato preko zapornice v Vrtojbico. Presežno blato, ki nastane v vseh predhodnih postopkih čiščenja pa se transportira v objekt obdelave in sušenja, kjer se po posebnem tehnološkem postopku z uporabo plinskega ogrevanja posuši dokler ne nastane granulat, primeren za sežig na končni deponiji.

Ves onesnažen zrak iz tehnoloških sklopov prostorov mehanskega predčiščenja, ki obsegajo lovilec peska, elektromotorne grobe grablje, vhodno črpališče, naprave in bazena za sprejem gošč iz greznic, vseh povezovalnih kanalet in peskolovov, naprave in bazena za sprejem blata, zalogovnika presežnega in strojno zgoščenega blata in sušenja blata se odsesava na čiščenje v zračni biofilter. Na ta način je preprečeno vsakršno širjenje neprijetnih vonjav v neposredno okolico čistilne naprave in s tem ustrezno poskrbljeno za varovanje okolja.

Cilj izgradnje čistilne naprave je bil dosežen, to je bistveno čistejše okolje, v prvi vrsti potokov Koren v Novi Gorici in Vrtojbica, reke Vipave in Soče ter celotne Goriške regije.                    

Vodja projekta:

Damijan Trošt, univ. dipl. inž. grad.

nazaj na prejšnjo vsebino