Predstavitev

Kolektor CPG d.o.o. - kratka predstavitev podjetja, avgust 2017.pdf

Kolektor CPG d.o.o. je sodobna družba, ki deluje na štirih področjih, komplementarnih podjetju Kolektor Koling d.o.o. in je del Koncerna Kolektor: proizvodnja, gradnja, vzdrževanje in servis. Svojo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega leta 1962 (izvajanje rednega vzdrževanja in gradnje na državnih in lokalnih cestah na severnem Primorskem) je do danes nadgradila s poslovnimi dejavnostmi, ki ji omogočajo izvajanje vseh vrst gradenj: enoto nizke in visoke gradnje, enoto gradbenih materialov, enoto vzdrževanja cest, enoto mehanizacija, kontrolo kvalitete, pripravo dela in projektivo ter geodetsko službo. Zavezana je  nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. 

Svojo dejavnost družba združuje v:

1. Tehničnem področju, ki se deli na

 • Pet proizvodnih enot glede na naravo njihove dejavnosti:
  • Enota Nizke gradnje za izvedbo gradbenih, asfalterskih, geotehničnih del
  • Enota Visoke gradnje za izvedbo gradbenih del, v sklopu katere posluje tudi obrat ABK
  • Enota Gradbeni obrati za pridobivanje, predelavo in proizvodnjo gradbenih materialov v asfaltnih bazah, separacijah in kamnolomih ter betonarnah
  • Enota Vzdrževanje cest za izvedbo del rednega vzdrževanja državnih in lokalnih cest, zimske službe in izvedbe manjših gradbenih del preko petih cestnih baz na celotnem območju severne Primorske in Cestne baze v Logatcu
  • Enota Mehanizacija za podporo ostalim proizvodnim enotam z gradbeno mehanizacijo in vozili ter mehaničnimi delavnicami za servisiranje opreme

   in na
 • Kontrolo kvalitete,
 • Operativni kontroling,
 • Pripravo dela in projektivo ter
 • Geodetsko službo.


2. Področju Marketinga, ki združuje procesa prodaje in nabave. Področje prodaje zajema kalkulacije in pripravo ponudb ter urejanje pogodbenih odnosov s kupci našega proizvodnega programa. Področje nabave zagotavlja potrebne zunanje vire (material in storitve) za delovanje proizvodnih procesov.

3. Ekonomsko-pravnem področju, ki skrbi za vse podporne procese, za nemoteno poslovanje družbe z vidika sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, financ, računovodstva, korporacijskega upravljanja ter kadrovskih in pravnih zadev.

S stalnim investiranjem in posodabljanjem mehanizacije ter izobraževanjem kadrov dosegamo vedno boljše poslovne učinke, saj je kadrovska, tehnološka in strokovna usposobljenost družbe odločilnega pomena tudi za nadaljnji razvoj pri vzdrževanju in varstvu cest ter gradnji cest in drugih objektov.